Mishary_Alafasy105象[斐里]
总播放: | 更新时间:2015-08-17 14:27:54
  • 分享视频:
Mishary_Alafasy105象[斐里]


 

这章是麦加降示的,全章共计五节
                                        奉至仁至慈的安拉之名
意译:难道你不知道你的主怎样处治象的主人们吗?难道他没有使他们的计谋 ,
变成无益的吗?他曾派遣成群的鸟去伤他们,以粘土石射击他们,使他们变成吃剩的干草一样。

下载地址
标签: 斐里