Mishary_Alafasy106古来氏
总播放: | 更新时间:2015-08-17 15:06:26
  • 分享视频:
Mishary_Alafasy106古来氏

这章是麦加降示的,全章共计四节
                                                 奉至仁至慈的安拉之名
意译:因为保护古来氏, 因为在冬季和夏季的旅行中保护他们 , 故教他们崇敬这天房的主,他曾为饥荒而赈济他们 ,曾为恐怖而保佑他们。

下载地址
标签: 古来